Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-200 – 200W

  Công suất: 0.2 kw
  Lưu Lượng: 29 m³/h
  Cột Áp: 1.1 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-250 – 250W

  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1 m
  Công suất: 3 kw
  Lưu Lượng: 390 m³/h
  Cột Áp: 3.7 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-370 – 370W

  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m

Máy thổi khí con sò Đài Loan

Máy thổi khí con sò ShowFou model GB-550 – 550W

  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m