Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6-18 m³/h
  Cột Áp: 23.7-15.8 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6-24 m³/h
  Cột Áp: 29.6-15 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 34.3-15 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 6-27 m³/h
  Cột Áp: 52-30.3 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 6-24 m³/h
  Cột Áp: 59.5-34.5 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 36-20.1 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 18-42 m³/h
  Cột Áp: 43.8-30 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 53.6-36.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 67.5-47 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 18-48 m³/h
  Cột Áp: 79.3-61 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 30.6-14.8 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 38-21 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 53.5-29 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 36-84 m³/h
  Cột Áp: 64-41 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 75.8-47 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 86-57 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 48-120 m³/h
  Cột Áp: 26-18 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 34.5-25.5 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 45.5-34 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 52.3-42 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 54-138 m³/h
  Cột Áp: 59.5-44.5 m