Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 15 m³/h
  Cột Áp: 44 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 35.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 44 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 42 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 76.1 m³/h
  Cột Áp: 42 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 37.5 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 50.5 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 58.5 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 78.5 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 93 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 21.5 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 24.6 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 49.5 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m