Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 49 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 68 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 43 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 54 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 70 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 130 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 13.8 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 123 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 16.2 m³/h
  Cột Áp: 159 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 71 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 95 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 118 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 148 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 131 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 105 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 140 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 107 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 145 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 174 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 8.4 m³/h
  Cột Áp: 77 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 76 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 56 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 54 m³/h
  Cột Áp: 84 m