Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 78 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 109 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 56 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 60 m
  Công suất: 3.7 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 101 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 17 m³/h
  Cột Áp: 150 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 57 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 165 m