Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 72 m
  Công suất: 5.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 74 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 36 m³/h
  Cột Áp: 148 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 148 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 51 m³/h
  Cột Áp: 194 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 164 m
  Công suất: 30 kw
  Lưu Lượng: 96 m³/h
  Cột Áp: 178 m
  Công suất: 37 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 139 m
  Công suất: 45 kw
  Lưu Lượng: 120 m³/h
  Cột Áp: 186 m