Slider may bom
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 2.0 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 3.6 m
  Công suất: 0.09 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 0.7 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Lưu Lượng: 14 m³/h
  Cột Áp: 7 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 12 m³/h
  Cột Áp: 202 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 4.2 m³/h
  Cột Áp: 43 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 0.21 m³/h
  Cột Áp: 50 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 38-21 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 130 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 96 m
  Lưu Lượng: 39 m³/h
  Cột Áp: 15 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 4.8 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 107 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 7 m³/h
  Cột Áp: 152 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 5.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 6.3 m
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 6 m
  Lưu Lượng: 158 m³/h
  Cột Áp: 41 m
  Lưu Lượng: 8 m³/h
  Cột Áp: 8 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 206 m
  Công suất: 0.028 kw
  Lưu Lượng: 0.02 m³/h
  Cột Áp: 10 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 88 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 60-210 m³/h
  Cột Áp: 32.6-16.7 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 36-90 m³/h
  Cột Áp: 75-47 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
5
1 1
6
2 1
7
4