Công suất: 9.5 kw
  Lưu Lượng: 1000 m³/h
  Cột Áp: 7 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 1.6 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 72 m³/h
  Cột Áp: 50.5 m
  Lưu Lượng: 28 m³/h
  Cột Áp: 38 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 6-36 m³/h
  Cột Áp: 10.2-2.1 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 325 m³/h
  Cột Áp: 5.7 m
  Công suất: 0.06 kw
  Lưu Lượng: 0.13 m³/h
  Cột Áp: 40 m
  Công suất: 5.0 kw
  Lưu Lượng: 19 m³/h
  Cột Áp: 120 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 220 m³/h
  Cột Áp: 2.6 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 68 m
  Lưu Lượng: 18 m³/h
  Cột Áp: 11 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 150 m³/h
  Cột Áp: 22 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 25.5 m³/h
  Cột Áp: 13 m
  Công suất: 18.5 kw
  Lưu Lượng: 110 m³/h
  Cột Áp: 82 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 14.4 m³/h
  Cột Áp: 56 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 10.8 m³/h
  Cột Áp: 145 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 3.6 m³/h
  Cột Áp: 130 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 132 m³/h
  Cột Áp: 56.5 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 57-6 m³/h
  Cột Áp: 10-21 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 9 m³/h
  Cột Áp: 78 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 118 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 90 m³/h
  Cột Áp: 79 m
  Lưu Lượng: 85 m³/h
  Cột Áp: 56 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
5
1 1
6
2 1
7
4