Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 475 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 7.5 kw
  Lưu Lượng: 550 m³/h
  Cột Áp: 4.5 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 530 m³/h
  Cột Áp: 4.2 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 145 m³/h
  Cột Áp: 3.8 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 1050 m³/h
  Cột Áp: 7.5 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 48 m³/h
  Cột Áp: 1.2 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.1 m
  Công suất: 0.55 kw
  Lưu Lượng: 88 m³/h
  Cột Áp: 3.0 m
  Công suất: 2.2 kw
  Lưu Lượng: 20 m³/h
  Cột Áp: 33 m
  Lưu Lượng: 78 m³/h
  Cột Áp: 31 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 54 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 48-108 m³/h
  Cột Áp: 21.3-13.7 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 0.12 m³/h
  Cột Áp: 60 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 115 m³/h
  Cột Áp: 32 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 60 m³/h
  Cột Áp: 20 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 12.5 m
  Công suất: 4.0 kw
  Lưu Lượng: 8.5 m³/h
  Cột Áp: 172 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 66 m³/h
  Cột Áp: 95 m
  Công suất: 0.25 kw
  Lưu Lượng: 1 m³/h
  Cột Áp: 43 m
  Công suất: 0.37 kw
  Lưu Lượng: 2.4 m³/h
  Cột Áp: 49 m
  Công suất: 3.0 kw
  Lưu Lượng: 21 m³/h
  Cột Áp: 71 m
  Công suất: 22 kw
  Lưu Lượng: 54-138 m³/h
  Cột Áp: 59.5-44.5 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 6 m³/h
  Cột Áp: 110 m
  Công suất: 11 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 166 m
  Lưu Lượng: 46 m³/h
  Cột Áp: 17 m
  Công suất: 1.1 kw
  Lưu Lượng: 210 m³/h
  Cột Áp: 2.5 m
  Công suất: 15 kw
  Lưu Lượng: 22 m³/h
  Cột Áp: 222 m
  Công suất: 5.5 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 121 m
  Công suất: 1.5 kw
  Lưu Lượng: 55.2-42.6 m³/h
  Cột Áp: 1-6 m
  Công suất: 0.75 kw
  Lưu Lượng: 24 m³/h
  Cột Áp: 9.5 m
headphones 1
package
guarantee
headphones 1
5
1 1
6
2 1
7
4